Terrein reglementen

Welkom bij Watersport Roodhof BV.

Voor het terrein van Watersport Roodhof BV gelden de volgende reglementen:

 • Het terrein is verboden voor onbevoegden ex art. 461 WvSr.
 • Betreden van het terrein is op eigen risico.
 • Bezoekers en leveranciers melden zich eerst bij de beheerder.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder het terrein en de gebouwen te betreden.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder boten en andere vaartuigen te betreden.
 • De maximale toegestane snelheid voor voertuigen bedraagt 10 km/u.
 • Het is niet toegestaan met gehesen zeilen of met een onveilige snelheid, dan wel te hard, te varen.
 • Het is niet toegestaan om het vaartuig niet netjes af te meren of in onverzorgde staat te laten.
 • (huis-) dieren los te laten lopen.
 • Het is verboden om te barbecueen en/of open vuur te gebruiken.
 • Het is verboden te zwemmen en te vissen.
 • Het is niet toegestaan om eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 • Het is niet toegestaan om motoren te laten draaien, anders dan om het vaartuig te verplaatsen.
 • Een ander ligplaats te kiezen dan is aangewezen.
 • Het is niet toegestaan om in het gestalde vaartuig/voertuig te overnachten, dan wel het gestalde vaartuig/voertuig als verblijfplaats te kiezen.
 • Het is niet toegestaan om het vaartuig of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteiten te maken. Hier valt ook de verkoop dan wel aanprijzingen hiertoe va het vaartuig en/of toebehoren onder.
 • Brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren zoals lassen, slijpen, branden en weken met open vuur. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van de beheerder is het toegestaan gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten.
 • Het is niet toegestaan om steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen.
 • Het is niet toegestaan om vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren.
 • Het is niet toegestaan om te roken in de loodsen en/of gebouwen en ruimten op het haventerrein.
 • Het is niet toegestaan de verwarming te gebruiken zonder direct toezicht.
 • Het is niet toegestaan om accu’s (in het vaartuig) op te laten zonder direct toezicht.
 • Het is niet toegestaan om het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.
 • Het is niet toegestaan om werkzaamheden aan in of op het vaartuig te (laten) verrichten, behoudens uitdrukkelijk toestemming van de beheerder. Voor de winterstalling geldt aanvullend: men mag van boord geen lichtontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine hebben en geen accu’s aangekoppeld laten. De hoeveelheid brandstof in de vaste randstoftank ten behoeve van de hoofdaandrijving dienst zo beperkt mogelijk te zijn. De beheerder heeft het recht de stroomvoorziening af te sluiten, de toegang tot bepaalde plaatsen te beperken en, indien nodig, het vaartuig te verplaatsen.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze vindt u op www.watersportroodhof.nl/algemene-voorwaarden.
 • Bij betreding van ons terrein verklaart u kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en de inhoud daarvan te hebben aanvaard.
 • Telefoon beheerder Martijn Roodhof: 06 – 29 82 99 89

 

Aansprakelijkheid 

Behoudens grove schuld of opzet van de beheerder, is de beheerder niet aansprakelijk voor enige schade.