Algemene voorwaarden

Hier vind je een overzicht van onze algemene stallingsvoorwaarden:

Stallingsovereenkomst

 • De stallingsperiode voor de winterstalling is vastgesteld voor een periode van 7 maanden en loopt van 1 oktober tot 1 april en voor de zomerstalling voor een periode van 6 maanden; van 1 april tot 1 oktober. Bezoekers dienen zich vooraf te melden.
 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Watersport Roodhof BV. heb je als booteigenaar kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en ga je akkoord met de inhoud.
 • De overeenkomst tussen beide partijen (booteigenaar en Watersport Roodhof BV is bindend na onze bevestiging per mail op de door jou gedane reserveringsaanvraag via onze website.

Tarieven en betaling

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 • De stallingprijs wordt bepaald door de vierkante meters van het te stallen object (LOA x BOA). De opgegeven afmetingen worden door ons gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. De gestreken mast dient niet langer te zijn dan het vaartuig zelf. Als dit wel het geval is, wordt deze in het mastenrek geplaatst.
 • De stalling wordt gefactureerd gedurende de stallingsperiode.
 • Wij rekenen voor de winterstalling een minimaal factuurbedrag van € 450,-.
 • De factuur dient te worden voldaan binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.
 • We hebben het recht om extra kosten in rekening te brengen als het afspuiten van het onderwaterschip extra tijd kost door sterke aangroei.
 • Een overzicht van onze actuele tarieven vind je op www.watersportroodhof.nl.

Bewaring

 • We hebben ten alle tijden het recht om gebruik te maken van ons retentierecht als je als booteigenaar de verschuldigde stallingskosten niet (geheel) hebt voldaan.
 • Als de stallingovereenkomst tussentijds eindigt wegens een verzoek van jou als booteigenaar tot teruggave van de boot, ben je verplicht de volledige stallingprijs en eventuele extra kosten voor verplaatsing en andere werkzaamheden te voldoen.
 • Het vaartuig kent geen vaste plek in de stallingruimte. Boten worden op volgorde van binnenkomst en naar inzicht van Watersport Roodhof BV. in stallingsruimte geplaatst.
 • Na het brengen van de boot, wordt door Watersport Roodhof B.V. – op basis van de positie van de boot in de stalling – een ophaalweek bepaald in het nieuwe voorjaar. Het weeknummer dat van toepassing is, wordt naar de booteigenaar per mail bevestigd. In het voorjaar wordt in overleg een definitieve ophaal-afspraak gemaakt in desbetreffende week.
 • We behouden ons het recht om boten gebracht op trailer over te zetten op een stallingsbok, waarbij de trailer op het buitenterrein wordt gestald. Eventuele kosten zijn voor rekening van de booteigenaar.
 • Een reservering voor een stallingsplek is op geen enkele wijze overdraagbaar aan derden.

Verplichtingen Watersport Roodhof BV.

 • Wij nemen het vaartuig op afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stellen het vaartuig op overeengekomen datum en tijdstip weer ter beschikking aan jou als eigenaar.
 • Wij zorgen voor een correcte bewaring van het vaartuig en treffen alle benodigde maatregelen ter voorkoming van schade.
 • Wij garanderen een vorstvrije winterstalling. Indien nodig maken wij de scheepsmotor winterklaar.

Verplichtingen en regels voor booteigenaren

 • Als booteigenaar dien je ons terrein reglement bestudeerd te hebben en zich hieraan te houden.
 • Jouw boot moet zo verzekerd zijn, dat de met stalling verband houdende activiteiten gedekt zijn. Wij beschikken als bedrijf uiteraard over een aansprakelijkheidsverzekering. Wij dragen gedurende de stallingperiode echter geen volledig risico voor eventuele schade aan het vaartuig. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, als ons ten aanzien van die schade een bepaalde mate van schuld kan worden verweten. De gestalde vaartuigen zijn/worden niet door ons verzekerd. Je dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en brand. Het niet verzekeren van het vaartuig door booteigenaar komt voor risico van jou, als eigenaar.
 • Je dient ervoor te zorgen dat aanwezige gasflessen, losse brandstoftanks en overige brandgevaarlijke attributen aan boord van het vaartuig worden verwijderd of dat je hiervoor opdracht aan ons hebt gegeven.
 • Accu’s dienen losgekoppeld te worden en kunnen – op jouw verzoek – door ons in bewaring gesteld worden. Lithium accu’s dienen altijd verwijderd te worden en door booteigenaar meegenomen te worden. Het is niet toegestaan accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht.
 • Het is niet toegestaan de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht.
 • Je dient alle persoonlijke bezittingen van boord te halen en je boot leeg op te leveren. Wij zijn onder geen beding verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van jouw persoonlijke bezittingen.
 • De booteigenaar mag nooit zelf zijn eigendom van de stallingsplaats halen dan wel naar de stallingsplaats terug te brengen.
 • Alleen met onze toestemming heb je toegang tot de stallingsruimte.

Werk derden

 • Het is niet toegestaan om op de stallingplaats onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te verrichten. Op aanvraag kan tijdens de stallingsperiode door booteigenaar DHZ-ruimte worden gehuurd.
 • Het is niet toegestaan werkzaamheden door derden te laten verrichten, tenzij anders is overeengekomen.

Annulering van de stalling

 • Na een schriftelijke bevestiging per mail door Watersport Roodhof BV. op jouw reserveringsaanvraag (via website) is de stallingsovereenkomst bindend en ben je stallingsgeld verschuldigd. Bij een annulering van de reservering tussen 15 september en 1 oktober wordt 50% van het stallingsgeld in rekening gebracht. Bij een annulering ná 1 oktober wordt het volledige stallinggeld in rekening gebracht.
 • Als je jouw boot niet voor 1 mei hebt opgehaald, gaat de zomerstalling in en ontvang je voor de periode tot 1 oktober hiervoor een factuur.

Tenslotte
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de eigenaar van Watersport Roodhof BV.

Watersport Roodhof BV – augustus 2023